กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ "Excellent Student Test: EST TRIAMNOM 66"

โรงเรียนจะประกาศรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

ค้นหาข้อมูลการสมัคร / ตรวจสอบสถานะ

วิธีการสมัคร / รายละเอียด

วิธีการสมัคร / รายละเอียด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
และผลการทดสอบวัดความรู้ Excellent Student Test: EST 66


>>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล [คลิก]

>>> ตรวจสอบผลการทดสอบรายบุคคล [คลิก


กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 02-373-1473 ต่อ 103, 02-372-2040 www.tun.ac.th